SolaRobot Cleaner

מערכת SolaRobot היא מוצר של שרף הנדסה בע"מ והיא אמצעי יעיל וכדאי לניקוי פאנלים סולארים. המערכת יועדה למערכות סולאריות מסחריות המותקנות על גג. הפיתוח ארך זמן רב ועקב קושי בגיוס משאבים נעצרה הפעילות. המערכת לא הבשילה ליצור סדרתי ומכירה.